sedang memuat...

Menu

Gereja Tritunggal Mahakudus Tuka
Paus Fransiskus I
Vatikan adalah pusat ke-Katolik-an dunia
Ené Anggan Manira. Ené Rah Manira

Selamat Datang! Rahajeng Rauh! Damai Tuhan Bersama Kita!Tema Umum Minggu Ini:
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaripta manusa lanang miwah wadon,
antuk dahat sampurna ipun kakardi waluya pratiwimban Idané ngaraga.
Lanang tur wadon katunggilang manados alaki-rabi mangda urip jeroning welas asih.

Sané katunggilang antuk Widi tan wenang kapalasang antuk i manusa.

 

Website ini didedikasikan bagi keluhuran karya kasih yang dipersembahkan oleh tiga serangkai awam dari Tuka yakni I Made Bronong, I Wayan Dibloeg dan I Made Tangkeng. Mengikuti karya besar beliau, melalui media sederhana ini, sebagai oleh-oleh dari Tuka kami ingin berbagi kasih bersama anda melalui firman Tuhan berikut ini:

Lukas 11:5-13

Indik ngastawa       

5 Raris Ida ngandika ring dané sami: “Yén ada di pantaran ceningé ané nuju tengah lemeng ngojog umah timpalné tur ngaraos kéné: Beli, baang ja tiang nyilih roti telung bungkul, 6 sawiréh ada timpal tiangé nuju maleluasan singgah jumah, laut kabenengan tiang tusing ngelah apa ané lakar sagiang tiang; 7 tusing ja ada unduk timpalné ané ngelahang umahé ento lakar masaur kéné: Eda ja ngugul tiang, jelanané suba maubetan, buina tiang ajak pianak-pianak tiangé suba pada pules; tiang tusing makatang bangun ngayahin adi.” 8 Guru nuturin cening: Di pét pradé ia tusing nyak bangun muah maang nyilih roti baana ia matimpal, nanging sawiréh ia tusing suud mamerud ngidih, sinah ané ngelahang umahé ento lakar bangun tur ngisinin pangidih timpalné ento.

9 Wiréh kéto Guru ngorahin cening: Mapinunas ja, sinah cening bakal kapaica; ruruh-ruruhin ja, sinah cening lakar mapikolih; dogdog ja, sinah jelanané lakar kaampakang buat cening. 10 Sawiréh asing-asing anak ané mapinunas, sinah lakar kapaica, tur sakancan anaké ané ngalih sinah mapikolih, muah sakancan anaké ané nogdog, jelanané lakar kaampakang buat ia. 11 Rerama encénké di pantaran ceningé, yéning pianakné nagih bé, lakar ngenjuhang lelipi? 12 Wiadin, di kalan pianakné nagih taluh, lakar ngenjuhin ia celedu? 13 Dadinné yén cening ané madéwék corah dogén bisa malegaang ané melah buat pianak-pianak ceningé, apa buin Ajin ceningé di Swarga! Sinah Ida bakal maicayang Roh Suci tekén asing-asing ané mapinunas ring Ida.”

Untuk memahami Sang Sabda -dalam bahasa Bali- ini, kesediaan untuk melepaskan diri dari ikatan pada dunia sangat disarankan. Kesediaan untuk melakukan pengosongan diri dan menyerahkan diri pada Allah untuk mengisi kekosongan itu dengan rahmatNya sangatlah penting.

Jika anda tertarik untuk ikut belajar merasakan belaian kasih Tuhan yang sering tidak kita sadari, silahkan hubungi kami melalui Sekretariat kami. Mari kita saling berpegangan tangan dalam senyuman dan saling membantu dalam kasih yang tulus.

Selamat menyelami getaran kasih Kristus di dalam jiwa sanubari anda semua.

Website Administrator

 

Hari Minggu Biasa XXVII 4 Oktober 2015

Markus 10:2-12 Hal Mengenai Perceraian2 Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepada-Nya: “Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan ... baca selengkapnya

Mata
Percikan Hati

Mata

“Tujuh kota berperang memperebutkan Homerus,yang sudah wafat, yang ketika  hidup,tidak punya atap untuk menidurkan kepalanya”(Thomas Heywood, penyair Inggris: 1575 - 1641). Kita tahu ... baca selengkapnya

Pesparawi XI, Presiden Jokowi: Hidup Kita Harus Berbuah

Presiden Joko Widodo menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup berbuah.Seruan ini disampaikan laki-laki yang akrab disapa Jokowi ini saat menghadiri pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi ... baca selengkapnya

Pangalem Muji Ring Sakramen Maha Suci

(Pangastawa puniki kamargiang nyabran Sukra Pangawit, kénten taler rikala ngamargiang Salvé.) Kakawitin antuk Kidung Pamendak PUJIAN PANGAWITP: Pinuji Palungguh I Ratu salami-salaminéU: Inggih Ratu ... baca selengkapnya

Aku Percaya Akan Gereja Katolik Yang Kudus

Di dalam syahadat yang pendek dituliskan “Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus” dan di dalam syahadat panjang dituliskan “aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik dan ... baca selengkapnya

Ribuan Hewan Mati Misterius, Ini Sinyal Kiamat 28 September?

London - Planet Bumi telah dibombardir oleh serangkaian bencana alam, termasuk gempa bumi, kebakaran hutan, serangan meteor, dan kematian misterius ratusan ribuan hewan sejak awal September. Para ... baca selengkapnya

Paus Fransiskus: Tuhan Selalu Memberi Lebih Dari Apa Yang Kita Minta!

Berikut adalah homili Paus Fransiskus pada Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam 2013:Kekhidmatan hari ini dari Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta, penobatan tahun liturgi, juga menandai ... baca selengkapnya

Santa Bernadette Soubirous Anak Istri Alit Sadarana Sané Mapadu Ajeng Sareng Biang Maria

Ring pinanggal 7 Januari 1844, embas raré alit sané kapeséngin Marie Bernarde. Ajiné mapeséngan Francois Soubirous, saudagar panggilingan gandum sané bangkrut jantos manados tiwas pisan. Rabin danéné ... baca selengkapnya