sedang memuat...

Menu

Gereja Tritunggal Mahakudus Tuka
Paus Fransiskus I
Vatikan adalah pusat ke-Katolik-an dunia
Ené Anggan Manira. Ené Rah Manira

Selamat Datang! Rahajeng Rauh! Damai Tuhan Bersama Kita!Tema Umum Minggu Ini:
Ida Sri Yésus, Sang Widi Putra, tan lian Sang Nata Ratu Murbéng Jagat
kraton Idané langgenging langgeng ngaonin masa.
Ida tansah nragiang marga kapatutan sujati pabuat manusa sané tresnain Ida.

 

Website sederhana ini didedikasikan bagi keluhuran karya kasih yang dipersembahkan oleh tiga serangkai rasul awam dari Tuka: I Made Bronong, I Wayan Dibloeg dan I Made Tangkeng, yang dengan rendah hati menerima Sang Sabda dalam hidup mereka dan telah menjadi pewarta sejati.

Sebagai oleh-oleh dari Tuka, kami membawa firman Tuhan yang sangat indah yang tentu saja berguna bagi hidup kita bersama:

Parhyangan Agungé bakal karuntuhang  
Pangawit kasengsaran                                                 

Lukas 21:10-19      

10 Malih Ida ngandika: “Wangsa-wanga lakar bangun saling gebugin, karajaan ngalawan karajaan, 11 lakar ada linuh gedé pesan, dini-ditu lakar ada grubug ngalah-alah muah terak sayah, buina lakar ada paundukan-paundukan ané ngaresresin muah praciri-praciri ané nyejehin uli di langité. 12 Sakéwala malunan tekén ento makejang, cening lakar pada kaejuk tur kasangsarain; cening lakar kaserahang ka balé-balé pabaktiané muah pangkéng-pangkéngé, tur cening lakar katangkilang di ajeng para ratu muah adipati uli krana parab Guru. 13 Ento makejang lakar dadi galah buat cening dadi saksin Guru. 14 Ento krana tajegang kenehé, eda cening minehang malu buat apa ané lakar anggon mélanin déwéké. 15 Sawiréh Guru padidi ané lakar miketelin cening raos kawicaksanan, apanga cening tusing kanti kalawan wiadin katungkasin baan musuh-musuh ceningé. 16 Buina cening lakar kaserahang masih baan reraman ceningé, nyama palekadan ceningé, soroh kadang ceningé, muah sawitran ceningé, laut di pantaran ceningé lakar ada ané kanti matianga 17 tur makejang anaké lakar ngedegin cening uli krana parab Guru. 18 Nanging akatih ko bok ceningé tusing lakar ilang. 19 Yén cening kukuh ngincepang panguguné, cening lakar nemuang urip ceningé.”

Untuk memahami Sang Sabda -dalam bahasa Bali- ini dengan baik dan benar, sangat disarankan untuk bersedia melepaskan diri dari ikatan pada dunia. Kesediaan untuk melakukan pengosongan diri dan menyerahkan diri pada Allah untuk mengisi kekosongan itu dengan rahmatNya sangatlah penting.

Jika anda tertarik untuk ikut belajar merasakan belaian kasih Tuhan yang sering tidak kita sadari, silahkan hubungi kami melalui Sekretariat kami. Mari kita saling berpegangan tangan dalam senyuman dan saling membantu dalam kasih yang tulus.

Selamat menyelami getaran kasih Kristus di dalam jiwa sanubari anda semua.

Website Administrator

 

Hari Raya Tuhan Kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam 22 November 2015

Yohanes 18:33-37 33 Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadaNya: “Engkau inikah raja orang Yahudi?” 34 Jawab Yesus: “Apakah ... baca selengkapnya

Tongkat
Percikan Hati

Tongkat

“Tongkat ini adalah tanda otoritas Musa” (Scott Hahn,  dalam bukunya yang berjudul, “Seorang Bapa yang Setia pada Janji-Nya” hlm. 153). Dunia perfilman Indonesia saat ini, ... baca selengkapnya

Kecupan Ajaib Paus Fransiskus, Bayi Ini Sembuh dari Tumor

PHILADELPIA - Entah ini sebuah keajaiban entah hanya sebuah kebetulan. Seorang bayi di Amerika Serikat diklaim orang tuanya sembuh dari sakit tumor ganas yang dideritanya setelah mendapat kecupan ... baca selengkapnya

Pangastawa Ratu Yésus Penebus Dahat Manis (Iesu dulcissime Redemptor)

Uduh Ratu Yésus sané lintang becik, Penebus sakancan manusa,lédang ja ngaksi kaula sami sané makakeb nyumbah ring ayun I Ratu.Titiang punika wantah manados druwén I Ratu,samaliha titiang mangajap ... baca selengkapnya

Aku Percaya Akan Gereja Katolik Yang Kudus

Di dalam syahadat yang pendek dituliskan “Aku percaya akan Gereja Katolik yang kudus” dan di dalam syahadat panjang dituliskan “aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik dan ... baca selengkapnya

7 Makanan yang Bisa Ringankan Radang Sendi

Gejala yang paling mengganggu dari reumatoid arthritis atau peradangan kronis pada sendi adalah nyeri, sendi kaku, dan pembengkakan sendi. Tiga gejala itu berasal dari sumber yang sama: ... baca selengkapnya

Paus Fransiskus: Allah Selalu Berinisiatif untuk Berjumpa dengan Manusia!

Berikut adalah homili Paus Fransiskus pada penerimaan calon katekumen dan para katekumen di penutupan Tahun Iman: Para Katekumen terkasih, Momen penutupan Tahun Iman ini menjumpai kalian berkumpul ... baca selengkapnya

Santo Yosafat Kunzewich, Uskup miwah Martir saking Rusia

Raré Kunzéwich kaembasang ring jagat Ukraina tur jeroning panglukatan kapaica peséngan Yohanés ring warsa 1580. Ring warsa 1600, duk dané kantun mayusa 16 warsa, dané kautus antuk aji biang danéné ... baca selengkapnya