Redite Biasa XII 23 Juni 2013

siapakah aku ini

Lukas 9:18-24

Pamariangken Pétrus
18 Sedek rahina anu, Ida Sri Yésus sedek ngastawa paragayan, irika para muridé rauh nangkilin Ida. Raris Ida maparitakén ring dané: “Yén manut panyengguh anaké, nyénké Tiang ené?”  19 Atur dané pada: “Wénten sané maosang Yohanés Panglukat, wénten taler sané maosang Nabi Élia, tur taler wénten sané maosang salah tunggaling nabi sané riin matangi.” 20 Raris malih Ida matakén: “Nanging yén di arepan ceningé, nyénké Guru ené?” Atur dané Pétrus: “Palungguh Guru puniki Sang Mésias, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sané nyeneng!” 21 Raris dané sami kapiteketin mangda tan ngawérayang indiké punika ring sapasira ugi.

Pawarah pangawit indik kasangsaran Ida Sri Yésus miwah pidabdab ngiring Ida
22 Ida ngandika malih: “Putran Manusané suba kapastiang bakal nandangin sarwa sangsara, lakar katulak baan para panglingsiré, para pangulun imam, muah para pawikan Taurat, laut kasédayang, nanging Ida lakar katangiang di dinané kaping telu.” 23 Raris Ida mawecana ring ipun sami: “Asing-asing anak ané mabudi nututin Guru, ia patut ngeret keneh, negen salibné tur ngiringang Guru. 24 Sawiréh nyén ja mamuatang urip dogén, ia bakal kélangan urip; nanging nyén ja ané kélangan urip uli krana Guru, ia lakar muponin urip.”

Renungan:
Pétrus kasub maraga dahat wira tur tegas. Rikala Ida Sri Yésus mamargi ring duhur toyané, dané nunas ring Ida mangda kalugrayang nangkilin Ida antuk sareng mamargi ring duhur toyané. Rikala Ida Sri Yésus mawecana mungguing Putran Manusané bakal nandang kaduhkitan sané rahat pisan, kasédayang, irika Pétrus antuk polos ngaturang mungguing indiké punika tan pacang mamargi ring Anggan Idané. Rikala Ida Sri Yésus kaejuk, Pétrus jeg sahasa nyempal kuping I Malkus. Rikala Ida Sri Yésus kasangsarain, Pétrus terus ngiring saking doh, saking sasiliban, yadiastu dané polih mogbog. Riwus Ida Sri Yésus matangi, tur malinggih nyantos para muridé ring pasisin danuné sambilang Ida nunu ulam, Pétrus jeg sahasa macelempung ka toyané tur gagison nangkilin Ida. Rikala midartayang Orti Rahayu ring Roma, Pétrus antuk wira ngalaksanayang pidabdabé punika ring arepan bangsa sané dahat kejam tur katos, jantos dané kasalib mabading. Asapunika kawéntenan dané Pétrus.

petrus pemegang kunci kerajaan surgaRisampun muputang pangastawa, Ida Sri Yésus maparitakén ring para muridé indik panyengguh rakyaté pabuat Ida. Ida boya ja nakénang para muridé dumunan duaning Ida kéngin uning saparipapineh muridé nginutin panyengguh rakyaté indik Ida. Irika para muridé ngaturang Ida salwir panyengguhé. Sami kari nyengguhang Ida nabi: wénten Yohanés Panglukat, Élia utawi Yérémia. Kawiaktianné rakyaté durung ngaksi mungguing Ida punika maraga Sang Mésias utawi Sang Kristus sané kajanjiang.

Rikala pitakén sané pateh katakénang ring muridé, Pétrus antuk tegas ngaturang mungguing Sri Yésus punika tuah Ida Sang Mésias. Pétrus ngangkenin mungguing Ida sané iring dané tan lian wantah Sang Kristus sané kautus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaraga. Nanging punika boya ja pangangken danéné ngaraga! Pétrus, sakadi muridé siosan kénten taler bangsa Yahudiné, kawiaktiané durung ngaresep indik sira Ida Sri Yésus punika. Jadma Yahudiné ngajapang buat Mésias punika patut mébasang bangsané saking panjajahan wangsa Roma. Ipun sami déréng ja ngaresep yén Ida Sang Hyang Widi maderbé pangrencana sané tiosan. Ipun sami ngadén yéning Ida Sri Yésus tan manados panglima perang sané ngangobin, Ida tan kasengguh Mésias. Kadén ipun papineh ipuné pateh sakadi pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dadosipun, ipun sami nénten ngaresep indik margan Widi. Rikala Pétrus ngaturang mungguing Ida Sri Yésus punika Sang Mésias, prasida kapastiang aturé punika boya ja medal saking manahipuné. Ring ketusan Matius 16:17, Ida Sri Yésus mawecana: “Bagia pesan cening Simon bin Yunus sawiréh sujatinné boya ja kaweruhan manusa ané nyinahang unduké ento kapin cening, nanging tuah pawisik Ajin Guruné di Swarga.”  Ida Hyang Roh Suci ngaraga sané makarya jeroning Pétrus. Ida Hyang Roh Suci sané mapajar ring manah danéné. Napi awinan? Pétrus sadia nguwakang manah miragiang pawuwus Ida Hyang Roh Suci. Saantukan Pétrus piserah manggayang Ida Hyang Roh Suci mawisik ring manah danéné, Pétrus kasengguh ‘bagia pesan’ antuk Ida Sri Yésus. Kénten taler kabuatan iraga sané miragiang pawisik Hyang Roh Suci pacang kasengguh ‘bagia pesan’ tur kawiaktianipun iraga pastika pacang rumasa bagia.

Yéning iraga ngangken mungguing Ida Sri Yésus punika Sang Kristus, mawanan iraga patut ngiring sapamargin Idané. Ida kanistayang, kasangsarain, kasédayang, pamuputipuné katangiang saking pati tur molih kajayan. Iraga patut nikul salib uripé ngaraga. Sajeroning darma wacanan idané, Paus Fransiskus ngicén piteket mungguing ‘ngiring Ida Sang Kristus mateges ngiring pamargin salib’.Pasamuan Katolik nénten ja ngugu ‘yén ngugu, iraga pasti rahayu’. Kawiaktiané boya ja élah sakadi punika. Sané kaajahang ring pasamuan Katolik inggih punika: “yéning percaya ring Ida Sang Kristus, urip ja sajeroning memikul salib hiduppangegané sarahina ring kuwuban masyarakat, laksanayang uripé ring salibné sajeroning tresna asih subakti ring Sang Kristus, Ida ngaraga sané pacang mapitulung nikul salib iragané, irika pastika wénten bagia sané nyantosang.” Wantah sang kayun ngeret keneh sané sadia nikul salibné tur tragia ngiring Ida Sang Kristus. Tungkalikanipun, asing-asing anak sané nénten sadia ngeret keneh nanging tan mari ngutamayang padéwékan, pastika tan prasida ngeton margin Panyungsungan. Bagia ja anak sané sadia ngucapang “tusing” marep ring padéwékané ngaraga.

Sapasira ja mamuatang urip dogén, ia bakal kélangan urip. Sapasira ja nresnain uripné lebihan ring kadarman, nénten bakal manggihin urip sujati jeroning uripipuné. Ipun pastika pacang padem jeroning urip, tur uripnya rumasa nyem lagir tur ngancan tuh duaning Ida Hyang Widi nénten nyeneng irika. Nanging, sapasira ja kélangan urip duaning Sang Kristus, ipun pasti ngarahayuang uripnya. Sira ja sané tan wusan-wusan ngaruruh kadarman Ida Sang Kristus tur ngalaksanayang ring uripnya ngarahina, ipun pacang nemu urip sujati daning Sang Kristus pacang micayang urip buat uripnya. Mangda nampi pica urip sujati jeroning Sang Kristus, iraga patut ngutang urip iragané ngaraga, ngeret keneh, lumaris urip sajeroning urip sané picayang Ida.

Copyrights © 2011 Administrator Paroki Tuka Dot Com • Bali • Indonesia